สมรรถนะที่ 7 :   การบริหารจัดการชั้นเรียน     

  

ความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดชั้นเรียน การสอน การจัดการข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียน/ประจำวิชา
การกำกับดูแลชั้นเรียน/ประจำวิชา

ตัวบ่งชี้ รายการ/ ผลการปฏิบัติ หลักฐานอ้างอิง
7.1 การจัดบรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอน
       ข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน เช่น ประดับตกแต่งห้อง  แสดงผลงาน
จัดตารางสอน  ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือกันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
กับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

ผลจากการปฏิบัติ
ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน   ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
และผู้เรียนมีความสุข

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

 

7.2 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
และเอกสารประจำชั้นเรียน

 

      ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน ดังนี้     
      1.จัดทำ  ปพ.5 ให้เป็นปัจจุบัน       
      2.จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อสามารถประสานงานผู้ปกครอง  ติดตาม 
ดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนได้ทันทีที่มีปัญหา
      3.จัดทำเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบการสอน       ใบงาน ใบความรู้
เครื่องมือวัดและประเมินผล

ผลจากการปฏิบัติ
      ข้อมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนมีความถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

1.เอกสารประจำชั้นเรียน ปพ.5
2.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3.เอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบการสอนใบงาน ใบความรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล

7.3 การกำกับ ดูแล ชั้นเรียน/
ประจำวิชา
       ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง ข้าพเจ้ามีวิธีการกำกับ ดูแลชั้นเรียน/
ประจำวิชา ดังนี้    
       1. กำหนดข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนร่วมกัน  เกี่ยวกับการกำหนดเวลาเรียน
การเข้าห้องเรียน มารยาทในการเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้ การกำหนดชิ้นงาน
และการวัดผลประเมินผล  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทรายข้อตกลง และยินดีปฏิบัติด้วยความเต็มใจ     
2. ออกแบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในการเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
3. จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มกำหนดข้อตกลง
และช่วยปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข


ผลจากการปฏิบัติ
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพกำกับ ดูแล การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตาม       ข้อตกลง และสามารถปรับพฤติกรรมผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น

 

1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน


 ภาพกิจกรรม

 

 

 หน้าหลัก